Garancija

Zakonske odredbe

- Trgovac je pravno ili fizičko lice od koga je potrošač kupio robu.

- Trgovac odgovara za saobraznost robe.

- Potrošač je fizičko lice koje je kupilo robu od trgovca u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti.

- Potrošač izjavljuje reklamaciju na saobraznost robe trgovcu.

- Trgovac izjavljuje da je kupljena roba saobrazna specifikaciji proizvođača.

- Ako je roba nesaobrazna specifikaciji proizvođača, potrošač ima pravo da zahteva od trgovca da se otklone ove nesaobraznosti bez naknade, na prvom mestu opravkom ili zamenom, a zatim da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor. Ako otklanjanje nesaobraznosti nije moguće ili ako predstavlja nesrazmerno opterećenje za trgovca u smislu Zakona o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 73/2010), potrošač može da zahteva umanjenje cene ili da izjavi da raskida ugovor. Trgovac se obavezuje da izvrši svaku opravku ili zamenu u primerenom roku i bez značajnijih neugodnosti za potrošača, uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje ju je potrošač nabavio.

- Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila specifikaciji proizvođača snosi trgovac.

- Potrošač ima pravo da raskine ugovor, ako ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku ili ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu bez značajnijih nepogodnosti za potrošača. Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna. Neće se smatrati da postoji nesaobraznost robe ukoliko se prilikom pregleda uređaja utvrdi da su nastupile okolnosti navedene u poglavlju Reklamaciji ne podležu kvarovi nastali zbog... i Gubitak garancije nastaje...

- Potrošač ima pravo da zahteva od trgovca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

- Trgovac je odgovoran za nesaobraznost robe koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača. Rok od dve godine se računa od datuma predaje robe potrošaču, koji datum se nalazi na fiskalnom računu u slučaju kupovine robe u prodavnici, odnosno na otpremnici koju je potpisao potrošač u slučaju kupovine robe na daljinu ili izvan poslovnih prostorija trgovca. Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osima ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti. Po isteku roka od šest meseci nesaobraznost robe u trenutku prelaska rizika dokazuje potrošač.

- Trgovac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od prijema reklamacije, odgovori potrošaču, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

- Za obaveze trgovca koje nastanu usled nesaobraznosti robe, proizvođač se prema potrošaču nalazi u položaju jemca.

- Ugovorna garancija koju daje proizvođač ne utiče na prava potrošača po osnovu saobraznosti robe (zakonska garancija).

- Garancija može predtavljati dodatni rok za saobraznost robe ugovoru, nezavisno od zakonom predviđenog roka, kao i dodatna prava koja se daju potrošaču u vezi sa robom, a koja nisu predviđena zakonom.

- Garantni rok za robu počinje da teče od dana prelaska rizika na potrošača. U slučaju da je garantni rok kraći od trajanja zakonske garancije (garancije za saobraznost robe), potrošač ostvaruje pravo na zakonsku garanciju u rokovima definisanim Zakonom o zaštiti potrošača u poglavlju Zakonske odredbe. Garancija važi za teritoriju Republike Srbije.

- Potrošač ostvaruje svoja prava nakon isteka roka zakonske garancije vezano za eventualni dodatni garantni rok u ovlaštenim i ugovorenim servisima proizvođača. Proizvođač u dodatnom garantnom roku obezbeđuje o svom trošku otklanjanje svih nedostataka u funkcionisanju robe nastalih pravilnom upotrebom robe, na kome nije bilo intervencije od strane neovlaštenih lica.

- Dobijanjem ovog reklamacionog lista, smatra se da je potrošač upoznat i saglasan sa svime što u njemu piše.

- Za sve sporove vezane za ovaj reklamacioni list biće nadležan sud u Subotici.

- Trgovac garantuje da je roba saobrazna specifikaciji proizvođača, te da će ispravno funkcionisati ako se potrošač bude striktno pridržavao uputstva za rukovanje i postupao sa robom na način kako je navedeno u ovom reklamacionom listu.

- Smatra se da je roba sa LCD panelom propisanog, uobičajenog i deklarisanog kvaliteta, ukoliko je broj dozvoljenih defektnih piksela koji se mogu naći na LCD panelu u okvirima propisanim standardom SRPS EN ISO 13406-2 Ergonomski zahtevi za rad na vizuelnim displejima sa ravnim panelima deo 2: Ergonomski zahtevi za ravne panele displeja ("Sl. glasnik RS", br. 89/2008).

- Software korisniku nije prodat, već mu je dat na korištenje, pod uslovima definisanim u korisničkoj licenci.

- Roba i delovi zamenjeni u garantnom roku ili roba za koju je izvršen povrat plaćenog novca prelaze u vlasništvo trgovca.

- U slučaju manje popravke robe garantni rok se produžava onoliko koliko je potrošač bio lišen upotrebe robe. Ako je zbog neispravnog funkcionisanja izvršena zamena robe ili njena bitna opravka, garantni rok ponovo počinje teći od zamene, odnosno od vraćanja opravljene robe potrošaču.

- U slučaju neopravdane reklamacije, potrošač snosi sve eventualne troškove po važećem cenovniku servisa proizvođača.

- Nakon isteka roka za saobraznost potrošaču će biti obezbeđen servis i snabdevanje rezervnim delovima u skladu sa važećim zakonskim propisima.

- Usluge na terenu i održavanje koje nisu obuhvaćene reklamacionim listom naplaćuju se prema važećem cenovniku servisera.

Obaveze potrošača (potrošač je dužan):

- Da prilikom preuzimanja robe ustanovi njenu kompletnost i fizičku neoštećenost, jer se naknadne reklamacije tog tipa neće uvažiti.

- Da se striktno pridržava uputstva za upotrebu i održavanje robe i odredbi ovog reklamacionog lista.

- Da obezbedi odgovarajuće ambijentalne uslove i strujno napajanje u skladu sa specifikacijom proizvođača.

- Da robu poveri na upotrebu licima obučenim za korištenje iste i da se pre prve upotrebe robe upozna sa uslovima rada, uslovima ovog reklamacionog lista kao i tehničkom dokumentacijom.

- Da uz robu obavezno priloži: originalni fiskalni račun i originalni overeni reklamacioni list, jer se u protivnom garancija neće uvažiti. Svi navedeni dokumenti moraju biti popunjeni i propisno overeni.

- U slučaju zamene robe ili povrata plaćenog iznosa, potrošač je dužan da dostavi kompletnu originalnu ambalažu, prateće originalne dodatke i originalnu dokumentaciju. U slučaju da nešto od navedenog nedostaje, odbiće se odgovarajući iznos od iznosa namenjenog za refundiranje potrošaču. U slučaju zamene robe, zadržaće se nedostajući deo iz kompleta nove robe. Posle primljenog obaveštenja od strane servisera da je nesaobraznost robe otklonjena, potrošač je dužan da istu podigne u roku od 90 dana. Posle isteka roka od 90 dana ni serviser ni trgovac ne snose odgovornost za eventualnu štetu ili gubitak robe.

Reklamaciji ne podležu kvarovi nastali zbog:

- Neadekvatne instalacije, nestručnog rukovanja ili neadekvatnog održavanja.

- Mehaničkog, hemijskog ili bilo kakvog drugog oštećenja nastalog nakon kupovine robe.

- Varijacija u naponu električne mreže, udara groma i pratećih pojava, više sile, elementarnih nepogoda i prirodnih pojava.

- Korištenja software-a, drugih priključnih proizvoda, delova ili potrošnog materijala koji nisu autorizovani od strane proizvođača ili trgovca.

- Radnji potrošača ili trećih lica, popravki ili prepravki robe od strane neovlaštenih lica, zamenom neispravnog dela neoriginalnim delom bez saglasnosti trgovca, upotrebom neodgovarajuće dodatne energije ili opreme ili posledica ovih radnji.

- Preteranim radnim opterećenjem robe, korištenja robe izvan granica naznačenih u uputstvu, izvan parametara radnog režima, parametara okruženja i radnih opterećenja preporučenih od strane proizvođača.

- Uticaja: vlage, vode, toplote, vibracija, prašine, ekstremnih uslova spoljne sredine i slično.

- Trošenja delova robe koji su po svojoj prirodi takvi da se upotrebom troše, kao što su: toneri, ink kertridži, glave ink jet štampača, valjci za povlačenje, mehanizam za transport papira, baterije, podloge za miševe, optički mediji i sve ostalo što proizvođač definiše kao potrošni materijal.

Gubitak garancije nastaje:

- Ukoliko se utvrdi da je na reklamiranoj robi vršena neovlaštena servisna intervencija.

- Nestručnim i nesavesnim korištenjem robe.

- Ukoliko se potrošač ne pridržava obaveza definisanih u poglavlju Obaveze potrošača.

Ukoliko želite da pošaljete kupljenu robu na reklamaciju, molimo Vas popunite obrazac koji možete preuzeti klikom ovde.

Nakon što ste popunili obrazac morate ga odštampati i poslati zajedno sa robom koju reklamirate.

Pošiljka mora biti adekvatno upakovana i maksimalno zaštićena od mogućih oštećenja tokom transporta.

NAPOMENA:

Ukoliko je roba koja je poslata na reklamaciju oštećena tokom transporta, prodavac ne preuzima odgovornost za nastalu štetu i takva pošiljka/roba neće biti primljena na reklamaciju.

Preuzmi REKLAMACIONI LIST